Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim aspektima umrežavanja računara, fizičkom i logičkom organizacijom lokalnih i globalnih mreža, slojevitim arhitekturama (OSI, TCP/IP) i servisima Interneta, kao i ovladavanje osnovama konfigurisanja i administriranja lokalne mreže i mrežnih servisa.