Додатни настани материјал за предмет Регулација електромоторних погона